Værd at vide som førtidspensionist

 

NB!

En meget vigtig regel er, at hvis der sker ændringer i førtidspensionistens eller ægtefælles/samlevers økonomiske situation, skal dette meddeles til UdbetalingDanmark og Skat, man skal være opmærksom på, at man skal meddele det i alle afdelinger (pensionskontor, boligsikring, skat), da de forskellige afdelinger ikke giver besked videre til hinanden.

 

Når du bliver førtidspensionist
Når du bliver førtidspensionist er der mange ting, du selv bør være opmærksom på fordi hverken din Kommune, din læge, dit forsikringsselskaber el.lign. er ansvarlige for, at meddele dig dine muligheder/rettigheder.
Da vi jo er mange før dig der er blevet førtidspensionister har vi valgt, at skrive disse nyttige oplysninger.
Det er måske ikke alle emner, der har betydning for netop dig. Vi har valgt at skrive mest muligt ned.
Undersøg selv hvilke emner der har betydning for netop DIG.

Privat pensionsordning.
Der kan være særlig forhold der gør sig gældende, når du bliver førtidspensionist. Undersøg hvordan DINE pensionsforhold er og få afgørelsen skriftligt.

Frivillig indbetaling til Efterløn.
Har du foretaget frivillige indbetalinger (startede i år 2000) til Efterløn, har du som førtidspensionist mulighed for at få det indbetalte beløb retur.
Du kan - i henhold til den nuværende lovgivning - ikke gå på Efterløn, når du er førtidspensionist. Du skal selv rette henvendelse til din Kommune eller din fagforening, da det beløb, du har indbetalt til fagforeningen før du blev førtidspensionist, forbliver i fagforeningen, så derfor skal du søge begge steder.


Dyrtidsportioner.
Har du været omfattet af indbetaling til dyrtidsfonden, har du mulighed for, at få beløbet udbetalt når du bliver førtidspensionist.
Undersøg de nærmere regler, når du retter henvendelse til Dyrtidsfonden.

ATP og SAP

Regler vedrørende førtidspensionister, der er tilkendt førtidspension før 01.01.2003
Når du bliver førtidspensionist ophører indbetaling til ATP automatisk. Du kan herefter foretage frivillig indbetaling til ATP og SAP (Supplerende Arbejdsmarkeds Pension) Du skal selv betale 1/3 og kommunen betaler 2/3.

Regler vedrørende førtidspensionister, der er tilkendt førtidspension efter 01.01.2003

Når du bliver førtidspensionist skal man fortsætte med at indbetale til ATP. Du kan desuden foretage frivillig indbetaling til SAP (Supplerende Arbejdsmarkeds Pension) Du skal selv betale 1/3 og kommunen betaler 2/3.

Ret henvendelse til din Kommune for at få en særlig blanket til formålet. Udfyld blanketten og afleverer den til Kommunen, som søger for det videre forløb.

DSB rejser.
Som førtidspensionist kan du få rabat hos DSB. Henvend dig til din Kommune og få et pensionsbevis.
Dernæst skal du henvende dig på en DSB station/kiosk (medbringende pensionsbevis og et pasfoto). Bed om at få lavet et "pensionist-rabat-kort" (det ligner et traditionelt "månedskort").

Rådgivere i Regionen.

Alle regioner har en Patientvejleder. Hos Patientvejlederen kan du søge råd og vejledning i forbindelse med f.eks. en formodet fejlbehandling hos læge eller sygehus, en arbejdsskadessag el.lign. Henvend dig hos din Region for at lave en aftale med Patientvejlederen hvis du ønsker rådgivning/hjælp til din "sag".

Generelt om sagsbehandling/undersøgelser.

Din sagsbehandler kan enten være uddannet Socialrådgiver eller Kontorassistent evt. med en overbygning på kontoruddannelsen. Du har lov til at medbringe en bisidder til møder hos kommunen, til speciallægeundersøgelser eller andre aktiviteter, der kan have betydning for din økonomi, din nutidige og fremtidige situation. En repræsentant for Foreningen kan evt. deltage som bisidder. Du har krav på at få fuld aktindsigt i journaler hos kommunen, fra speciallæger, egen læge o.s.v. Du har tillige krav på et skriftligt referat fra dine møder hos kommunen. Du skal selv tage initiativ til (skriftligt) de hér nævnte ting.

Økonomisk hjælp.
Afhængig af dine (- og din eventuelle samlever/ægtefælles) økonomiske forhold, kan du søge/opnå hjælp til f.eks. husleje og varmeudgifter og måske har du mulighed for at opnå personligt tillæg i henhold til § 17.
Kontakt din kommune for vejledning/ansøgning og få altid afslag skriftligt og begrundet.

Særligt børnetilskud.
Som førtidspensionist m/børn kan man i nogen situationer, opnå ret til udbetaling af et særligt børnetilskud.
Henvend dig til din kommune for information.

Hjælpemidler / invalidebil / vægtafgift / invalideskilt m.m..
Der er mulighed for lån af hjælpemidler (f.eks. stol, seng, køkkenredskaber m.m.) som kan lette din hverdag. Invalidebil, Trivsels bil og hjælpemidler til bil (f.eks. installation af automatgear) hører også under betegnelsen hjælpemidler. Har du allerede invalidebil kan du søge om invalideskilt. Du kan ansøge om fritagelse for vægtafgift.
Kontakt din kommune for information. Få altid afslag skriftligt og begrundet

 


Kronikertilskud

Hvis du er kronisk syg kan du have meget store udgifter til medicin. Der lægges loft over dine udgifter, hvis du får en bevilling om kronikertilskud. Loftet er på en egenbetaling på 3.775 kr. opgjort i tilskudspriser.

Ansøgning
Det er din læge, som skal søge Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud. Ved vurderingen af ansøgningen bliver der lagt vægt på, at din behandling er velbegrundet, og at dine samlede årlige udgifter til medicin med tilskud ser ud til at overstige 17.468 kr. (din saldo i CTR). Hvis du er under 18 år, skal udgifterne se ud til at overstige 21.515.

Svar
Lægemiddelstyrelsen svarer som hovedregel på lægens ansøgning om kronikertilskud inden for 14 dage. Der kan dog gå op til 2 måneder, hvis ansøgningen kræver særlig vurdering. Hvis ansøgningen bevilges, får du en bevilling med posten, og apoteket vil samtidig kunne se bevillingen i CTR. Kun din læge får besked, hvis der gives afslag på ansøgningen om kronikertilskud til dig. Lægen får en begrundelse for afslaget.

Hvordan virker bevillingen
Når du har en kronikerbevilling får du 100 % i tilskud til tilskudsberettiget medicin, når din saldo i CTR overstiger 17.468 kr. (21.515 kr. hvis du er under 18 år). Du kan derfor højst komme til at betale 3775 kr. for dit årlige forbrug af tilskudsberettiget medicin. Det er dog et krav, at du altid køber den billigste medicin i en gruppe af synonym medicin, ellers skal du selv betale hele prisforskellen mellem den billigste og den dyrere medicin, som du evt. køber.

Hvor længe gælder bevillingen
De fleste kronikerbevillinger gælder i 5 år. Bevillingen gælder i de tilskudsår, den overlapper. Dvs. tilbage til starten af det tilskudsår, der er i gang på bevillingsdatoen; og frem til slutningen af det tilskudsår, hvor bevillingen udløber. Lægen skal altså først søge igen, når bevillingens udløbsdato nærmer si
g.

Hvad dækker bevillingen
Alle slags tilskudsberettiget medicin er dækket af bevillingen, når du når op på den saldo, som udløser 100 % tilskud. Det gælder både medicin med automatisk tilskud og medicin, som du har enkelttilskudsbevilling til.

Lægemiddelstyrelsen, opdateret den 01.01.2014

 

 

Helbredstillæg

Du kan få tilskud til visse typer medicin og undersøgelser, hvis du kun har din folkepension eller førtidspension. Det kan være tilskud til tandlæge, fodterapeut, fysioterapeut, kiropraktor eller psykolog. Derudover kan du få tilskud til tandproteser og briller, hvis kommunen får faglige argumenter for, at det er nødvendigt. Ønsker du at ansøge om helbredstillæg, skal du kontakte din kommune.

 

Førtidspensionister og helbredstillæg

Hvis du er førtidspensionist, kan du kun få helbredstillæg, hvis du er tilkendt pension før 1. januar 2003.

 

Betingelser

For at få et helbredstillæg: må du ikke have en formue, der er højere end 80.300 kr. uanset du er gift eller samlevende (2014). formuen er det beløb, der står i banken, renteindtægter og andet, men ikke pensionen. Du skal have en personlig tillægsprocent, der er højere end 0, og både medicin og behandling skal være tilskudsberettiget efter lov om offentlig sygesikring.

 

Beregning af helbredstillæg

Et helbredstillæg beregnes ud fra din personlige tillægsprocent, der fremgår af din årlige pensionsberegning, som alle pensionister får tilsendt senest 1. februar. 

 

Sådan regnes den personlige tillægsprocent ud

Procenten regnes ud på basis af din og en evt. ægtefælle/samlevers samlede indkomst ud over pensionen. Har du som enlig en ekstraindkomst, der er mindre end 19.100 kr. om året (2014), er tillægsprocenten 100. Du vil derfor få udbetalt hele helbredstillægget. Er I gift eller samlevende skal I have under 37.900 kr. (2014) i ekstraindkomst for at få det fulde tillæg udbetalt. Er indtægten højere, trappes procenten ned. Hvis du som enlig har en indkomst på over 66.500 kr. (2014) om året, bliver tillægsprocenten 0. Det samme gælder, hvis gifte eller samlevende tilsammen har en indtægt på over 133.400 kr. (2014).

 

Klagemuligheder

Ønsker du at klage over noget i forbindelse med helbredstillæg, kan du henvende dig til din kommune. Ønsker du - efter dialog med kommunen - stadigvæk at fastholde din klage, kan du bede kommunen sende din klage videre til De Sociale Nævn.

 

For at få varmetillæg

For at få varmetillæg skal du have en personlig tillægsprocent, der er højere end 0. Den personlige tillægsprocent fremgår af din årlige pensionsberegning, som du får fra kommunen. Du kan søge din kommune om varmetillæg. Du kan få tilskud til det, der svarer til gennemsnittet af det forbrug, du har haft i de seneste tre år. Har du ikke haft din bolig så længe, bliver det beregnet ud fra det forbrug, du har haft, mens du har boet der. Eller ud fra et skøn over de udgifter, du forventer at få. Har du fjernvarme, elvarme eller en anden varmeforsyning, der er fælles med andre, bliver varmetillægget beregnet ud fra 90 pct. af varmeregningen. De sidste ti pct. er et standardfradrag, som trækkes fra, fordi du selv skal betale udgifter til drift og vedligeholdelse af et varmeanlæg.

 

Har du eget oliefyr eller lignende, beregnes tillægget ud fra hele udgiften til brændslet. Da du selv betaler til drift og vedligeholdelse, skal der altså ikke trækkes 10 pct. fra.

 

Satser for 2014

Er du gift eller samlevende, skal I selv betale de første 7.050 kr., er du enlig, skal du betale de første 4.700 kr.

 

Varmeudgifter, der overstiger maksimumbeløbet på 24.700 kr., kan du ikke få tilskud til. Bor I mere end to voksne i en bolig, bliver maksimumbeløbet dog forhøjet med 7.400 kr. for hver voksen ud over to.

Beløbet udbetales som et personligt tillæg og er skattefrit.

 

Flere oplysninger

Du kan få flere oplysninger i din kommune.